DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN

Ulica Ivana Meštrovića 1 (OBV)
42000 Varaždin, Hrvatska
OIB: 06477052403
IBAN: HR8923600001101741452

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), Skupština  Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine, donijela je

S T A T U T
DRUŠTVA ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA
V A R A Ž D I N

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja skladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja, načinu osiguranja javnosti djelovanja  udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu, vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.
Naziv udruge je: DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN.
Skraćeni naziv udruge je: DZDV
Naziv na engleskom jeziku je: SOCIETY FOR THE PROTECTION OF DIABETES VARAŽDIN.
Sjedište Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin je u Varaždinu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin zastupa predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Članak 3.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin je registrirano pri Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin ima pečat.
Pečat Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin je: četvrtastog oblika veličine 9×2 cm s upisanim tekstom u sredini koji glasi:

„Društvo za zaštitu od dijabetesa“

                                                  V a r a ž d i n

 1. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin osnovano je u cilju promicanja, razvitka i unapređenja  medicinske i socijalne zaštite oboljelih od šećerne bolesti.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin sukladno ciljevima Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin djeluje na području unapređivanja narodnog zdravlja, a posebno zaštite socijalnih, zdravstvenih i ekonomskih interesa bolesnika, koji boluju od šećerne bolesti na području djelovanja.

Članak 6.
Djelatnosti Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin kojima se ostvaruju ciljevi su:
-okupljanje dijabetičara sa svrhom zajedničkog pomaganja i zaštite u bolesti,
-briga za zdravstveni odgoj svojih članova,
-širenje znanja o šećernoj bolesti pomoću predavanja, tiskovina (novina, časopisa, brošura, knjiga), radija i televizije,
-razvijanje programa međunarodne suradnje,
-organiziranje stručne komisije za proučavanje i rješavanje problema dijabetičara,
-vođenje statistike o broju dijabetičara, o svojstvima bolesti, načinu liječenja, radnoj sposobnosti, trajanju života i uzrocima smrti kod članova Društva,
-potpomaganje organizacije rada na ranom otkrivanju šećerne bolesti i podupiranje znanstvenih radova o dijabetesu u medicinskim i ostalim naučnim ustanovama,
-podupiranje dijabetičara u nevolji savjetom i materijalno,
-jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
-suradnja i pomaganje rada vlastitih i ostalih organizacija, kojima je cilj unapređivanje narodnog zdravlja,
-organizira društvene, kulturne i sportske priredbe na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
-organizira i održava tombolu sukladno važećim propisima,
-organiziranje kluba roditelja i djece oboljelih od dijabetesa,
-organiziranje kluba mladih dijabetičara,
-organiziranje klubova po potrebi.

Članak 7.
Rad Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin je javan. Javnost rada Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

Svi članovi Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin imaju pravo sudjelovati u radu Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.
Sjednice tijela Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

III.  ČLANSTVO U UDRUZI

 Članak 8.
Članom Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno zakonu i statutu.
Članovi Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin mogu biti:

Redovni član može biti svaka osoba oboljela od dijabetesa, kao i ostali građani.
Podupirajući član može biti svaka fizička ili pravna osoba.

Savjetodavni član može biti osoba, koja svojim stručnim radom pomaže rad Društva.
Odluku o svojstvu savjetodavnog člana donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Pravna osoba svoje članstvo u Društvu za zaštitu od dijabetesa Varaždin ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
Članom Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Pravo glasa imaju svi punoljetni članovi.

Članak 9.
Članom Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin se postaje upisom u popis članova a koji vodi tajnik Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke: o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu za zaštitu od dijabetesa Varaždin, kategoriji članstva (ako su propisane statutom), datumu prestanka članstva u Društvu za zaštitu od dijabetesa Varaždin, te druge podatke.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Visinu članarina određuje Upravni odbor.

Članak 10.
Prava i obveze članova su:

Posebna je obveza redovitih članova Društva radi vođenja evidencije javljati promjene i načine liječenja, kao i novo nastale komplikacije, te promjenu adrese  stanovanja.
Podupirajući članovi plaćaju redovnu članarinu i daju dobrovoljni prilog po vlastitom nahođenju.
Redoviti članovi slabog materijalnog stanja mogu biti oslobođeni plaćanja članarine, o čemu  odluku donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.

Plaćanje članarine nije obavezno za savjetodavne članove Društva.

Članak 11.
Članstvo u Društvu za zaštitu do dijabetesa Varaždin prestaje:

Iz članstva Društva istupa član koji o tome u pisanom obliku obavijesti Upravni odbor.
Isključuje se član koji šteti i krnji ugled Društva.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluka o isključenju člana iz Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.
Skupština je dužna riješiti žalbu na prvoj slijedećoj sjednici.
Odluka Skupštine Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin o isključenju je konačna.

TIJELA UDRUGE

Članak 12.
Tijela Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin su:

SKUPŠTINA

Članak 13.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin na području Varaždinske županije. Predstavnika pravne osobe članice Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 14.
Skupština  može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka,  sazvati će je predsjednik  Nadzornog   odbora (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.

Članak 15.
Skupštini predsjedava Predsjednik Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.

Članak 16.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
Ako na početku sjednice ne prisustvuje potreban broj članova iz gornjeg stavka, sjednica se odgađa za petnaest minuta, ako i nakon odgađanja sjednice nije prisutan potreban broj članova, sjednica se održava, a odluke se donose dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih članova.
Skupština odlučuje hoće li se o prijedlozima i odlukama glasovati tajno ili javno.

Članak 17.
Skupština Društva:

 1. Utvrđuje politiku rada Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin,
 2. usvaja statut Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin i njegove izmjene i dopune,
 3. bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
 4. bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika Društva za zaštitu od dijabetesa,
 5. bira i razrješava druga tijela Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin,
 6. bira i razrješava likvidatora Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin,
 7. usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 8. usvaja godišnje financijsko izvješće,
 9. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin,
 10. donosi odluku o statusnim promjenama,
 11. bira savjetodavne članove Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin,
 12. rješava žalbe,
 13. odaje priznanje za zasluge članovima Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin ili trećim osobama uz obrazloženje prijedloga Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili petorice (5) članova Društva.
 14. te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.

UPRAVNI ODBOR

Članak 18.
Upravni odbor sastoji se od jedanaest (11) članova (predsjednika Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin, 2 predsjednika Klubova, 8 članova koje bira i opoziva Skupština.  Predsjednik Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine.
Članovi Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin imaju pravo biti birani i birati.
Novo izabrani predsjednik na Izbornoj skupštini predlaže tajnika, kojeg potvrđuje Skupština društva.
Kandidature se primaju do početka glasanja.
U slučaju da je samo jedna kandidatura za predsjednika i tajnika glasat će se javno.
Redovni članovi Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin mogu biti birani na sve funkcije u Upravnom odboru.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali nemaju pravo glasa.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora mogu biti razriješeni  dužnosti i prije isteka mandata ako:

Članak 19.
Upravni odbor obavlja slijedeće zadatke:

Upravni odbor konstituira se najkasnije deset (10) dana nakon održane Skupštine.
Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje četiri puta godišnje.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

Članak 20.
Izabrani članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za rad Upravnog odbora Skupštini Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin, a pojedinačno za svoj rad i rad Upravnog odbora u granicama ovlaštenja i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini  Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin i Upravnom odboru.
Upravni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.
Pojedini član Upravnog odbora i Odbor u cjelini mogu biti opozvani ako:

Skupština,

O tijeku sjednice  vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik i tajnik Društva.
Na svakoj sjednici utvrđuje se izvršenost plana i programa s prethodne sjednice Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora obavljaju svoj rad besplatno.
Upravni odbor priznaje svojim članovima troškove putovanja u vezi s radom Društva.
Razrješava li cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi do isteka mandata.
Svaki član Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednik ili tajnik, može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoje dužnosti do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na novoj sjednici.

Članak 21.
Za štetu Društva i/ili trećim osobama nastalu uslijed protuzakonitog i/ili nemarnog obavljanja rada i djelovanja, a koji proizlaze iz zadataka Upravnog odbora odgovaraju Skupštini.

NADZORNI  ODBOR

Članak 22.
Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.
Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput godišnje saziva njegov predsjednik  a odluke donosi većinom glasova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat.
Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razriješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 18. Statuta.

Članak  23.
Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

Sva tijela Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.

PREDSJEDNIK

Članak 24.
Predsjednik Društva bira se na mandat od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik:

– zastupa Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin u javnosti,
– rukovodi radom Upravnog odbora,
– saziva sjednice skupštine,
– odgovara za zakonitost rada Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin,
– podnosi izvješće o radu Upravnog odbora Skupštini Društva,
– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin,
– obavlja i  druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin,
-dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

Članak 25.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

TAJNIK

Članak 26.
Tajnika Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine, a na prijedlog predsjednika Društva za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu.
Tajnik Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin vodi registar članova.
Tajnik je odgovoran za svoj rad predsjedniku i skupštini Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.

LIKVIDATOR

Članak 27.
Likvidatora Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin bira i razrješava Skupština.
Likvidator Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga.
Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja udovoljava zakonskim uvjetima za zastupanje Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin tijekom likvidacijskog postupka.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin u visini koju određuje Skupština u slučaju provođenja postupka likvidacije.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:
-utvrditi stanje na poslovnom računu Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin,
-utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,
-utvrditi ostalu imovinu Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,
-u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Društvu za zaštitu od dijabetesa Varaždin,
-u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.
Likvidator se bira na neodređeno vrijeme.

Članak 28.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja  Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 29.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin može imati svoje ustrojstvene oblike podružnice, ogranci, klubovi. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.
Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine
Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.

 1. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 30.

Imovinu Društva za zaštitu od dijabetesa čine:

Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin stječe imovinu:

Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 31.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Sredstvima Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin raspolaže Upravni odbor u skladu s odlukama, zaključcima i planovima Skupštine.
Predsjednik može donositi odluke o raspolaganju sredstvima u svakom pojedinom slučaju držeći se pri tome odluka i zaključaka Skupštine  i Upravnog odbora.
Financijsko i materijalno poslovanje Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin obavlja se putem žiro –računa u skladu sa zakonskim propisima te se primjenjuju propisi koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje neprofitnih organizacija, a na temelju financijskog plana koji Upravni odbor Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin donosi za svaku kalendarsku godinu, te ga Skupština prihvaća.
Po završetku godine za koji je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Vođenje financijskog i materijalnog poslovanja može se povjeriti knjigovodstvenom  servisu. Odluku donosi Upravni odbor.

VII.  ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 32.
Za svoje obveze Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

VIII.NADZOR

Članak 33.
Članovi Društva za zaštitu od dijabetesa sami nadziru rad udruge.
Ako član Društva za zaštitu od dijabetesa smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge. 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 34.
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 1. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 35.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.
Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 36.
Statut Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština i Upravni odbor Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin.
Tumačenje drugih akata Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin daje Predsjednik i Upravni odbor.
Ovaj Statut kao sve normativne akte Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin potpisuje Predsjednik.

Članak 37.
Ovaj  Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Varaždinu, 18. ožujak  2015. godine.

Predsjednica

DRUŠTVA ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA

VARAŽDIN

______________________